Hos oss utvecklas nationella kvalitetsregister till
kraftfulla instrument för att förbättra svensk sjukvård.

Aslak Iversen och Denada Aiff, psykiatrin Halland

Aslak Iversen, verksamhetschef för den psykiatriska öppenvården i Halland, och Denada Aiff, överläkare i Varberg, fick den 21 september 2017 ta emot kvalitetsregistret BipoläRs förbättringspris.

Psykiatrisjuksköterskan Caroline Larsson i Falkenberg.

Psykiatrisjuksköterskan Caroline Larsson i Falkenberg leder ett projekt för att höja registreringsgraden i kvalitetsregistret BipoläR.

2017-10-17
Halland förbättrar vården för bipolära patienter

2016 lanserade Halland sina egna vårdriktlinjer för bipolär sjukdom. Vårdpersonal och patienter deltog i arbetet med att ta fram dem. Nu pågår ett projekt för att öka registreringarna i kvalitetsregistret BipoläR. Ska man förbättra vårdkvaliteten behöver man mäta den.

Arbetet med att ta fram vårdriktlinjerna utfördes av psykiatrerna Harald och Denada Aiff. Bakgrunden var att det fanns stora skillnader i vården mellan olika mottagningar i Halland.

– Alla psykiatriska öppenvårdsmottagningar i Halland vårdar bipolära patienter och vården såg olika ut. Därför var det viktigt att göra den likvärdig enligt den kunskap som finns idag, säger Denada Aiff, överläkare på den psykiatriska öppenvårdsmottagningen i Varberg.

Forskningsgenomgång
Harald och Denada Aiff gjorde en genomgång av den forskning som fanns och skrev sedan ett första utkast av riktlinjer anpassade till lokala förutsättningar i Halland. Den första versionen av riktlinjerna gick ut till alla medarbetare i Hallands psykiatriska öppenvård och till representanter för patienterna. Alla fick möjlighet att påverka innehållet.

– Vi la ner ett stort jobb på den här fasen. Vi svarade på vartenda mejl vi fick in, säger Denada Aiff,

De färdiga riktlinjerna mottogs mycket väl, eftersom så många hade varit delaktiga i processen att ta fram dem.

– Det som hände efteråt var att alla började tala samma språk. Alla hade samma information och vi fick ett gemensamt fokus, säger Denada Aiff.

Registreringsgraden höjs
Nära kopplat till arbetet med riktlinjerna är ett projekt för att höja registreringsgraden i kvalitetsregistret BipoläR. Psykiatrisjuksköterskan Caroline Larsson i Falkenberg leder detta projekt.

– Jag hade länge sett möjligheterna med att använda BipoläR för att kontinuerligt utvärdera kvaliteten i vården och jämföra oss med den nationella nivån, säger Caroline Larsson.

Det är framför allt fem områden kvalitetsarbetet fokuserar på: Att förhindra självmord, antal sjukdomsepisoder, i vilken mån patienterna har sysselsättning, om de får utbildning om sin sjukdom och om de får läkemedlet litium som är förstahandsvalet vid bipolär sjukdom. Mätvärden för alla dessa områden kan man få genom att registrera i BipoläR.

Caroline Larsson har dragit igång ett samarbete med sjuksköterskor på andra mottagningar i Halland. Hon förmedlar vilka rutiner man kan använda för att underlätta registreringen och gruppen träffas regelbundet för ömsesidig uppmuntran.

– Det blåser friska vindar nu. Det har blivit en positiv anda kring det här, säger Caroline Larsson.

Charlotta Sjöstedt

Ladda ner Hallands vårdriktlinjer för bipolär sjukdom.