Hos oss utvecklas nationella kvalitetsregister till
kraftfulla instrument för att förbättra svensk sjukvård.

Att informera patienterna
om registrering

När en verksamhet registrerar i kvalitetsregister måste patienterna informeras. Skyldigheten är reglerad i patientdatalagen, kapitel sju som handlar om nationella och regionala kvalitetsregister.

Läs om kvalitetsregister i patientdatalagen.

Informationen ska ges skriftligt och muntligt innan man för in uppgifter om en patient i ett kvalitetsregister. Man måste inte ha patientens uttryckliga samtycke för att få registrera, men den patient som inte vill bli registrerad har rätt att slippa.

Det bör vid vårdenheten finnas rutiner för hur informationen till patienter ges. Här är ett förslag till en sådan rutin.

1. En affisch med information till patienter om kvalitetsregister anslås på synlig plats i väntrum, undersökningsrum och liknande lokaler.

Ladda ner A3-affisch med information till patienter.

2. Innan de första uppgifterna om en patient förs in i ett kvalitetsregister informeras patienten muntligt om sina rättigheter av personal vid vårdenheten.

Här finns information för patienter som man kan använda.

3. Om patienten önskar fler upplysningar får hon eller han en folder med utvidgad information.

Ladda ner folder med patientinformation. Formatet är en vikt A4.

Samma information finns i en folder på lättläst svenska. Målgrupperna för den kan vara personer med intellektuella funktionsnedsättningar eller kognitiva svårigheter eller personer som håller på att lära sig svenska.

Ladda ner folder med lättläst patientinformation. Formatet är en vikt A4.

Affischen och foldrarna kan också beställas i tryckt form från info@registercentrum.se.

Jonas Lekander, Registercentrum Västra Götaland

Har du frågor om hur man bäst informerar patienterna om registrering, kontakta utvecklingsledare Jonas Lekander.

010-441 29 26

jonas.lekander@registercentrum.se